Solventem qualsevol necessitat legal i fiscal de la teva empresa

Confiança, professionalitat i més de 30 anys d’experiència.

Llistat de Serveis Jurídics

Li detallem en profunditat tots els serveis jurídics en els que Salvat Advocats el pot ajudar i assessorar.

DRET CONCURSAL

Els serveis habituals que SALVAT ADVOCATS presta en l’àrea de Dret Concursal són els següents:

 • Assessorament en fases pre-concursals, negociant amb els creditors amb la finalitat de superar la situació d’insolvència, efectuant, en cas de ser precís, operacions de refinanciació i reestructuració de deute.
 • Preparació de sol·licituds de concurs de creditors, ja sigui de persones físiques o jurídiques.
 • Execució del mecanisme d’exoneració de deutes o “segona oportunitat” per al deutor persona física.
 • Acompliment del càrrec d’Administrador Concursal d’empreses en situació de concurs.

REESTRUCTURACIONS SOCIETÀRIES

Els principals serveis que SALVAT ADVOCATS presta en l’àrea de reestructuracions societàries se centren bàsicament en:

 • Reestructuració de grups corporatius mitjançant la planificació i implementació de les estructures corporatives més adequades, així com redacció dels contractes i documents addicionals necessaris.
 • Assessorament, seguiment i intervenció en la compravenda de companyies mercantils, actius industrials i comercials, duent a terme, en el seu cas, la Due Diligence prèvia, redactant els contractes i documents addicionals necessaris, així com realitzant un assessorament continuat en la fase posterior a la compravenda.
 • Anàlisi de les raons de negoci i els beneficis esperats mitjançant l’escissió, fusió, transformació o dissolució de societats mercantils, executant els instruments jurídics necessaris per a la seva consecució.
 • Assistència i assessorament en les operacions de reducció i augment de capital, aportacions d’actius i/o rames de negoci.
 • Assessorament integral al deutor o creditor en operacions de refinanciació i reestructuració de deute.

DRET MERCANTIL

Els principals serveis que SALVAT ADVOCATS presta en l’àrea de Dret Mercantil se centren bàsicament en :

 • Anàlisi de les raons de negoci i els beneficis esperats mitjançant la constitució de societats mercantils i altres tipus d’entitats, executant els instruments jurídics necessaris per a la seva consecució.
 • Estudi i implementació d’estructures societàries holding.
 • Assessorament en la implantació, negociació i redacció d’estatuts i pactes parasocials, incloent clàusules especials per a cada cas concret, amb l’objectiu de prevenir situacions de conflicte, així com dotant d’elements per a la solució d’aquests.
 • Assistència en conflictes societaris, defenent els interessos del nostre client, amb independència de que aquest sigui soci majoritari o minoritari (impugnació d’acords socials, iniciació d’accions de responsabilitat contra administradors, exclusió i/o separació de socis, etc.)
 • Assessorament i disseny d’estructures de govern corporatiu i procediments de control per a la salvaguarda de la responsabilitat de consellers i administradors.

ASSESSORAMENT FISCAL I PROCEDIMENTS TRIBUTARIS

Els serveis habituals que SALVAT ADVOCATS presta en l’àrea d’assessorament fiscal i procediments tributaris són els següents:

 • Assessorament i planificació fiscal d’empreses i grups societaris quan al compliment de les seves obligacions tributàries a fi d’optimitzar la seva càrrega tributària.
 • Anàlisi de les conseqüències fiscals d’operacions de reestructuració societàries, tals com compravenda de companyies mercantils, escissions, fusions o dissolució de societats, formulant alternatives que comportin a una optimització de la càrrega tributària.
 • La planificació fiscal dels patrimonis personals i familiars, amb especial incisió en la tributació patrimonial successòria.
 • Dret Internacional
 • Tributació de no residents a Espanya i de residents a l’estranger.
 • Assessorament en matèria d’operacions vinculades, realitzant una anàlisi de comparabilidad de les operacions vinculades, establint una política de preus de transferència i elaborant la documentació legalment exigida.
 • Assistència i assessorament davant qualsevol tipus de procediment que se segueixi contra l’Administració Tributària.
 • Planificació de l’estratègia processal i argumental procedent davant actes administratius de liquidació dictats per l’Administració Tributària.
 • L’atenció de les relacions dels nostres clients amb l’Administració Tributària, amb especial referència a la seva representació davant la Inspecció de Tributs.
 • La tramitació de recursos i Reclamacions davant l’Administració Tributària, els Tribunals Econòmic-Administratius i els Tribunals de la jurisdicció Contenciós- Administrativa.

DRET PENAL ECONÒMIC I CORPORATE COMPLIANCE

SALVAT ADVOCATS presta en l’àrea de Dret Penal Econòmic una defensa integral dels interessos dels seus clients en l’àmbit dels següents delictes econòmics:

 • Delictes contra la Hisenda Pública i blanqueig de capitals, duent a terme un assessorament preventiu a fi d’evitar procediments judicials, a més de la defensa jurídica, en cas d’iniciar-se un procediment.
 • Fraus i delictes d’insolvència, com a estafes o apropiacions indegudes, alçament de bens o l’agreujament dolós de la situació d’insolvència en cas de concurs de creditors, entre uns altres.
 • Delictes societaris, tals com l’administració deslleial del patrimoni societari, falsedats en els estats comptables o en document mercantil o denegació de l’exercici de drets als socis, entre uns altres.
 • Assessorament en la creació de programes de Corporate Compliance a fi de prevenir i detectar irregularitats amb possible repercussió penal.

DRET IMMOBILIARI

Els principals serveis que SALVAT ADVOCATS presta en l’àrea de Dret Immobiliari se centren bàsicament en:

 • Negociació i redacció de tot tipus de contractes o acords immobiliaris i de la construcció, inclosos els acords d’adquisició o transferència d’actius immobiliaris.
 • Assessorament i planificació fiscal d’operacions immobiliàries.
 • Problemàtica derivada de defectes de construcció i exercici d’accions de responsabilitat contra els agents operadors en la promoció i edificació.
 • Disseny d’estructures d’inversió immobiliària i constitució de societats immobiliàries.Equip multidisciplinari

Comptem amb un equip multidisciplinari altament especialitzat.
Li garantim un tracte personalitzat i d’atenció al client.


Contacta amb nosaltres

Si desitja contactar amb nosaltres i informar-se dels nostres serveis per a la seva empresa pot fer-ho a través del següent formulari o trucar-nos al 977 31 02 03 o 931 030 879